top of page

Etická politika publikácie

Na tejto stránke uvádzame pravidlá etiky zásadné pre publikáciu článkov v odbornom časopise "Moderné SCience - Moderná veda", vydávanom spoločnosťou NEMOROS s.r.o. pod registráciou MK CR E 21453.

Zdôrazňujeme, že všetky strany redakčného procesu musia dodržiavať etické pravidlá pre publikácie v tomto časopise, uvedené nižšie.

Autori článku si musia byť istí, že ich článok spĺňa stanovené požiadavky, pretože v prípade porušenia bude redakčná rada konať v súlade s pravidlami COPE, čo môže byť základom pre prijatie jedného z nasledujúcich rozhodnutí:

- odmietnutie zverejnenia článku;

- zaslanie správy o nutnosti opravy zaslaných materiálov;

V článku je zakázané používať akékoľvek formy plagiátorstva (doslovné kopírovanie, sebaplagiát alebo parafrázovanie, prerozprávanie v blízkosti textu bez odkazu na dielo a jeho autora). Viac o plagiátorstve si môžete prečítať v pravidlách COPE.

👉 PRAVIDLÁ COPE 👈

Každý článok je automaticky kontrolovaný na plagiát. Redakcia si vyhradzuje právo nezávisle určiť formát oznámenia autora ohľadom zistených porušení (obvykle popisne pomocou odkazov na publikované materiály alebo stránky). Neposielajú sa úplné inšpekčné správy (to je v rozpore s medzinárodnou praxou).

 

Postup pri posudzovaní obvinení z plagiátorstva vo vzťahu k publikovaným článkom:

Pokiaľ redakcia dostane obvinenia z plagiátorstva u už publikovaného článku, vždy danú problematiku pred rozhodnutím podrobne prešetríme a dáme vám vedieť, čo ďalej. Situáciu údajného plagiátorstva navyše nesmieme prejednávať s tretími osobami a vyhradzujeme si právo nepodniknúť žiadne ďalšie kroky, ak je sťažovateľ anonymný alebo koná nevhodne v súlade s platnými právnymi predpismi a voči členom redakčnej rady alebo zamestnancom časopisu.

Redakcia časopisu zároveň varuje autorov pred doslovným kopírovaním, sebaplagiátom a parafrázovaním textu bez odkazov na autora. Tiež vás žiadame, aby ste sa vyvarovali manipulácie s citáciami (tj prehnané autocitácie alebo nevhodné citácie, ktoré obsahovo presahujú rámec článku. A tiež v prípadoch vynútenej citácie, kedy ste nútení pridať citáciu k svojmu článku , kontaktujte priamo redakciu časopisu Ďalej zdôrazňujeme, že nie je povolené dvojaké publikovanie.Článok musí byť pôvodný a doteraz nepublikovaný.

Vytváranie dát tiež nie je povolené, musíte prezentovať výsledky vlastného výskumu, získané teoreticky alebo empiricky. Falšovanie alebo vypožičiavanie výskumných údajov je neprijateľné.

 

Ak majú recenzenti pochybnosti o pravdivosti údajov poskytnutých autormi, môže redakcia požiadať o získanie primárnych informácií. Ak v dôsledku prešetrovania nedostaneme dostatočné potvrdenie o správnosti údajov, vyhradzujeme si právo článok odmietnuť a podniknúť ďalšie kroky v súlade s pokynmi COPE.

👉 POKYNY COPE 👈

bottom of page