top of page

Etická politika publikace

Na této stránce uvádíme pravidla etiky zásadní pro publikaci článků v odborném časopise "Moderní SCience - Moderní věda", vydávaném společností NEMOROS s.r.o. pod registrací MK CR E 21453.

Zdůrazňujeme, že všechny strany redakčního procesu musí dodržovat etická pravidla pro publikace v tomto časopise, uvedená níže.

Autoři článku si musí být jisti, že jejich článek splňuje stanovené požadavky, protože v případě porušení bude redakční rada jednat v souladu s pravidly COPE, což může být základem pro přijetí jednoho z následujících rozhodnutí:

- odmítnutí zveřejnění článku;

- zaslání zprávy o nutnosti opravy zaslaných materiálů;

V článku je zakázáno používat jakékoli formy plagiátorství (doslovné kopírování, sebeplagiát nebo parafrázování, převyprávění v blízkosti textu bez odkazu na dílo a jeho autora). Více o plagiátorství si můžete přečíst v pravidlech COPE.

👉 PRAVIDLA COPE 👈

Každý článek je automaticky kontrolován na plagiát. Redakce si vyhrazuje právo nezávisle určit formát sdělení autora ohledně zjištěných porušení (obvykle popisně pomocí odkazů na publikované materiály nebo stránky). Neposílají se úplné inspekční zprávy (to je v rozporu s mezinárodní praxí).

 

Postup při posuzování obvinění z plagiátorství ve vztahu k publikovaným článkům:

Pokud redakce obdrží obvinění z plagiátorství u již publikovaného článku, vždy danou problematiku před rozhodnutím podrobně prošetříme a dáme vám vědět, co dál. Situaci údajného plagiátorství navíc nesmíme projednávat se třetími osobami a vyhrazujeme si právo nepodniknout žádné další kroky, pokud je stěžovatel anonymní nebo jedná nevhodně v souladu s platnými právními předpisy a vůči členům redakční rady nebo zaměstnancům časopisu.

Redakce časopisu zároveň varuje autory před doslovným kopírováním, sebeplagiátem a parafrázováním textu bez odkazů na autora. Rovněž vás žádáme, abyste se vyvarovali manipulace s citacemi (tj. přehnané autocitace nebo nevhodné citace, které obsahově přesahují rámec článku. A také v případech vynucené citace, kdy jste nuceni přidat citaci ke svému článku , kontaktujte přímo redakci časopisu Dále zdůrazňujeme, že není povoleno dvojí publikování.Článek musí být původní a dosud nepublikovaný.

Vytváření dat také není povoleno, musíte prezentovat výsledky vlastního výzkumu, získané teoreticky nebo empiricky. Padělání nebo vypůjčování výzkumných dat je nepřijatelné.

 

Pokud mají recenzenti pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých autory, může redakce požádat o získání primárních informací. Pokud v důsledku šetření neobdržíme dostatečné potvrzení o správnosti údajů, vyhrazujeme si právo článek odmítnout a podniknout další kroky v souladu s pokyny COPE.

👉 POKYNY COPE 👈

bottom of page