top of page

Podmínky pro publikování v časopise Modern Science - Moderní věda

Na této stránce najdete základní podmínky pro publikování odborných článků či reklamy v časopise "Moderní Science - Moderní věda" vydávaný společností NEMOROS s.r.o. pod registrací MK CR E 21453.

Modern Science - Moderní věda

Mezinárodní vědecký časopis

„Modern Science - Moderní věda“ je české mezinárodní vědecké periodikum vydávané společností Nemoros Group (Praha, Česká republika). „Modern Science - Moderní věda“ vychází v angličtině. Publikace vychází pravidelně 6 krát ročně a obsahuje vědecký výzkum a články prováděné vědci ze střední a východní Evropy. Publikace je bezplatně distribuována do všech knihoven, univerzit a spolupracujících institucí. Časopis je registrován v České republice (MK ČR E 21453), je zahrnut v katalogu Mezinárodního centra pro periodika (Paříž, Francie) ISSN 2336-498X a je také zahrnut v katalogu Východoevropského centra pro základní výzkum (EECFR). Publikace je součástí mezinárodních katalogů a scientometrických databází: Scholar Google, Index Copernicus. Všechny články jsou registrované v systému DOI a samostatně dohledatelné v digitálních sítích.

Více informací o časopise "Moderní Science - Moderní věda" najdete na hlavní straně EECFR, nebo pod odkazy uvedenými na stránce níže.

IMG_0547.jpeg
Publikujte vaše práce u nás

„Modern Science - Moderní věda“ je mezinárodní vědecké periodikum, které v souladu s moderními požadavky zveřejňuje výsledky vědeckého výzkumu vědců, postgraduálních studentů a uchazečů o akademické tituly.

Požadavky na koncepci vědeckých článků:

Odsazení na všech stránkách - 2,0 cm, odsazení odstavce - 1,0 cm, písmo - Times New Roman, řádkování - 1. Nejprve název vědecké práce (uprostřed stránky, velikost - 16, tučně) v angličtině, pod mezerou - jméno a příjmení autora (autorů), místo práce, vědecký titul, akademický titul (uprostřed stránky, velikost - 14, kurzíva), dole v intervalu - anotace a klíčová slova v angličtině (až 5 řádků, velikost - 12), dole až mezery - text (velikost - 14). Odkazy jsou předkládány v angličtině v souladu s požadavky Scopus. Články jsou přijímány k posouzení pouze v angličtině.

Materiály se odesílají v editoru Word s příponou * .doc. Obrázky, grafy, vzorce a tabulky by měly být předkládány, pouze pokud odrážejí výsledky vědeckého výzkumu a obsahují vědecké inovace. Článek by měl zdůraznit empirickou (věcnou) část výzkumu, nové vědecky podložené výsledky, jejich konkrétní teoretický a praktický význam, informace o testování. Materiály by měly být zasílány v elektronické podobě.

 

Podmínky pro přijetí článku:

1. Článek by měl být napsán na aktuální téma v současných podmínkách vývoje společnosti.

Obsah článku by měl odpovídat jeho názvu a měl by obsahovat i výsledky aplikovaného výzkumu a vysvětlení získaných vědeckých výsledků.

2. Hlavní text článku musí obsahovat všechny hlavní prvky, a to: název článku, údaje o autorech, abstrakt, klíčová slova, úvod, přehled literatury, účel a cíle této studie, použité metody, výzkum, hlavní část článku s výsledky výzkumu, závěry a seznam použité literatury.

3. Všechny články procházejí nezávislou uzavřenou recenzí (tři recenzenti), po které jsou články vráceny autorům k přepracování s případným komentářem. Poté všechny články musí podstoupit povinnou kontrolu textu článku na plagiát.

Postup kontroly vědeckých článků:

Každý článek je recenzován (3 recenzenti). Zvláštní pozornost je věnována závěrům a novým poznatkům. Poté články přejdou na korektury a rozložení. Je nutné poskytnout vědeckou práci provedenou v souladu se stanovenými požadavky, přihlášku vydanou v jakékoli formě (s uvedením, že předložená vědecká práce nebyla nikde dříve publikována a autor s jejím zveřejněním souhlasí). Redaktoři samostatně organizují úpravy a v případě potřeby provádějí literární opravy. V případě negativních recenzí je článek vrácen autorovi k revizi. V případě kladného rozhodnutí redakční rady (na základě 3 kladných recenzí) je článek publikován v příštím čísle časopisu.

Při výběru článků k publikaci věnuje redakční rada zvláštní pozornost souladu článku s předmětem podsekce časopisu, stanovené požadavky na strukturu článku, korespondence jeho obsahu s názvem článku.

Zvláštní pozornost je věnována také etickým standardům zkoumaných objektů a absence plagiátorství v článku, správné odkazy na citace a použité myšlenky jiných autorů. Více najdete na stránce Etické zásady.

Nabídka reklamy

V časopise nabízíme libovolným inzerentům možnost prezentovat svoji práci, svoje výrobky či služby. Reklama se řídí níže uvedenými pravidly a cenovými podmínkami:

Nabízíme v časopise reklamní plochu na 1/2 stránky, nebo jednu celou stránku. V případě zájmu o větší prostor kontaktujte naši redakci pro dojednání speciálních podmínek.

Redakce si vyhrazuje právo na posouzení reklamy a odmítnutí jejího otisknutí v případě, že by taková reklama narušovala pravidla slušnosti, či byla jinak zaměřena nenávistně proti jednotlivci či skupinám lidí. Rovněž má redakce právo odmítnout reklamu hanobící vědeckou obec či její práci.

Redakce neodpovídá za obsah a pravdivost reklamy. V případě neplatnosti, či nepravdivosti reklamy nese za případně způsobenou škodu plnou zodpovědnost inzerent.

Reklama může být dodána inzerentem v již hotové grafické podobě odpovídající velikosti stránky, nebo v textovém editoru s doplňujícími obrázky, kdy naše redakce provede jen základní úpravu pro tisk.

Platba za reklamu musí být provedena před jejím odesláním do tisku, tedy před uzávěrkou čísla. Jinak nebude do tisku zaslána. Cena za poskytnutou reklamu je uvedena pro jednu reklamu v jednom čísle časopisu. 

CENÍK SLUŽEB

6.000,- Kč - 7.500,- Kč - Vydání vědeckého článku v rozsahu 8-12 stran

1.000,- Kč - Otištění reklamy v rozsahu 1/2 strany

1.800,- Kč - Otištění reklamy v rozsahu 1 strany

bottom of page